VZW KEMZEEKSE DORPSFEESTEN

# PUBLICATIE:
4 april 1996
# N. :
007182
# NR. VERENIGING :
457.550.186

Artikel 1:
De vereniging wordt "VZW Kemzeekse Dorpsfeesten" genoemd
Maatschappelijke zetel :
Nationalestraat 9
9190 Kemzeke
De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde - Sint Niklaas.

Artikel 2:
De vereniging heeft tot doel het cultureel en sociaal leven te bevorderen te Kemzeke,
en dit door organisatie of het verlenen van medewerking aan aktiviteiten die een sociaal-cultureel karakter hebben.
Hoofdaktiviteit omvat de organisatie van de Jaarlijkse Dorpsfeesten.

Artikel 3:
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de Algemene Vergadering.

Artikel 4:
Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het bedraagt minimum 3 leden . Nieuwe leden kunnen aanvaard worden op hun schriftelijk verzoek aan de Raad Van Bestuur, die het verzoek plaatst op de agenda van de algemene vergadering. De toetreding tot de vereniging is gratis voor de leden.
Men kan uit de vereniging treden mits aangetekend schrijven aan de Raad Van Bestuur.
Men kan erelid van de vereniging worden indien men een bedrag van minimum � 25 aan de vereniging schenkt.
Ereleden hebben echter geen enkele uitvoerende of beslissende macht.

Artikel 5:
De vereniging wordt geleid door een Raad Van Bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden. Ze worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van 1 jaar, die hernieuwbaar is.
De Raad Van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in al haar gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
De Raad Van Bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan teneinde het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren.
Het mandaat van de leden van de Raad Van Bestuur eindigt bij overlijden of bij ontslag.
De leden van de Raad Van Bestuur vervullen hun mandaat kosteloos.
De Raad Van Bestuur kan al dan niet onder zijn leden een afgevaardigd- bestuurder aanduiden.

Artikel 6:
Een beslissing van de Algemene Vergadering is vereist in volgende gevallen :
# 1.wijziging van statuten
# 2.benoeming en ontzetting van leden van de Raad Van Bestuur
# 3.goedkeuring van de begroting
# 4.het ontbinden van de vereniging
# 5.aanvaarden van nieuwe leden
# 6.uitsluiting van een lid

Artikel 7:
De Algemene Vergadering vergadert minstens 1 maal per jaar op de eerste maandag van februari, de leden worden 14 dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd. De agenda wordt op de uitnodiging vermeld.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van Artikel 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 van toepassing .

Artikel 8:
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op de eerste Algemene Vergadering worden de boeken voorgelegd aan de leden.

Artikel 9:
De eigendommen en financi�n van de vereniging zullen na ontbinding toegewezen worden aan een werk waarvan het sociaal doel het best overeenkomt met het doel van de vereniging.
De Algemene Vergadering beslist over de toewijzing van de goederen en de financi�n.

Artikel 10:
Voor alle gevallen die niet voorzien zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, van toepassing.

# Aanpassingen aan de statuten of meer info aangaande wetteksten zijn te vinden in het staatsblad: Het Staatsblad